Nabór**********


***KOMUNIKAT***

Szanowni Państwo!W odpowiedzi na Państwa wniosek o zorganizowanie spotkania z władzami Miasta i Dyrektorem Bursy uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja b.r. spotkałam się z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska, omawiając całość spraw związanych z decyzją o zmianie lokalizacji Bursy funkcjonującej w budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51 /52.
Jednocześnie zostałam upoważniona do przekazania informacji, iż spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta z rodzicami zostanie zorganizowane po wyjaśnieniu i doprecyzowaniu wszystkich kwestii związanych z nowym miejscem zakwaterowania mieszkańców budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51 /52 w możliwie najbliższym terminie, tak abyście Państwo uzyskali wszystkie konieczne informacje i odpowiedzi na pytania.Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********

Pismo dot. projektu: "Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku"


**********


UWAGA!

KOMUNIKAT W SPRAWIE BURSY GDAŃSKIEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ

Szanowni Państwo!W związku z pismem Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miasta Gdańska z dn. 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8.05.2018 r.) zawiadamiającym o decyzji udostępnienia od 1 września 2018 r. pomieszczeń Bursy Gdańskiej w budynku na ul. Podwale Staromiejskie 51/52 na potrzeby przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych, wynikających z projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych” i zmieniających przeznaczenie tych pomieszczeń – uprzejmie informuję, że organ prowadzący Bursę, tj. Miasto Gdańsk - zabezpieczył w Gdańsku: ok. 60 miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na ul. Kartuskiej 245b oraz ok. 50 miejsc w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ul. Smoleńskiej 6/8. Będą to nowe miejsca zakwaterowania młodzieży od 1 września 2018.
Nie zmieniają się: lokalizacja Bursy Gdańskiej i liczba miejsc w budynkach na ul. Piramowicza 1/ 2 i Wyzwolenia 49.Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI:

Statut Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2
Regulamin Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2
Program wychowawczo - profilaktyczny Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2


NABÓR DO BURSY GDAŃSKIEJ

Harmonogram rekrutacji do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej na rok szkolny 2018/2019

1. Wychowankowie mieszkający w Bursie Gdańskiej składają deklarację o kontynuacji pobytu w terminie do 24.04.2018 r., tj. nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
2. Wychowankowie ubiegający się o zamieszkanie w Bursie Gdańskiej po raz pierwszy, składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 07.05.2018 r. do 11.07.2018 r., do godz.14.00.
3. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędą się w dniach 12-13.07.2018 roku.
4. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 17.07.2018 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach bursy: przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 – II piętro, przy ul. Piramowicza 1/2 – I piętro, ul. Wyzwolenia 49 - parter. Do dnia 24 sierpnia obowiązuje Państwa potwierdzenie /telefonicznie lub mailowo - Tel. 58 301 36 64, 58 305 88 11, e-mail: sekretariat@bursa.gda.pl/ decyzji o zamieszkaniu dziecka w Bursie Gdańskiej.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor Bursy Gdańskiej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w godzinach 9:00-14:00 (poniedziałek-piątek)


Gdańsk 2018-04-05


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o przyjęcie do Bursy Gdańskiej
Uchwała Nr 983 Rady Miasta Gdańska z dnia 2017-03-30 w sprawie wprowadzenia kryteriów rekrutacji
- umowa przyjęcia ucznia do Bursy Gdańskiej (nabór na rok szkolny 2018/2019) - PROSIMY SKŁADAĆ WE WRZEŚNIU
- oświadczenie rodziców lub opiekunów o dochodach rodziny (załącznik nr 1)

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do Bursy Gdańskiej 3
Oświadczenie rodziców lub opiekunów o dochodach rodziny (załącznik nr 1) 4
Umowa przyjęcia ucznia do Bursy Gdańskiej - PROSIMY SKŁADAĆ WE WRZEŚNIU 4
DEKLARACJA dotycząca kontynuowania pobytu w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2018/2019
(dla wychowanków MIESZKAJĄCYCH OBECNIE w Bursie Gdańskiej)
4


OPŁATY:

- zakwaterowanie wynosi 60 zł lub 100 zł - wysokość uzależniona od dochodów rodziców
Zarządzenie Nr 1069-16 Prezydenta Miasta Gdańska - z dnia 14.07.2016 w sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Gdańskiej
- stawka żywieniowa 18 zł dziennie - żywienie od poniedziałku do piątku (18 zł x ilość dni pobytu)

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na poszczególne numery kont (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka):

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE: 07 1240 1268 1111 0010 3857 6972 Bank Pekao SA
OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 09 1240 1268 1111 0010 3857 7227 Bank Pekao SA


INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE ULG
I DOPŁAT

Prawo do obniżonej miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Gdańskiej reguluje Zarządzenie Nr 1069/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 14 lipca 2016 r. /widnieje w zakładce opłaty/

Zasady i tryb ubiegania się o zwolnienie z części lub z całości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie reguluje Zarządzenie 36 /2017 Dyrektora Bursy Gdańskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie 36-2017 w sprawie zasad udzielania zwolnień wychowanków z opłat za pobyt w Bursie Gdańskiej

Prawo do dofinansowania posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Pomoc przysługuje młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:
- osoby w rodzinie – 771 zł. przypadającą na każdego członka rodziny,
- osoby samotnej – 951 zł .

Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

O tę formę pomocy należy ubiegać się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu stałego zamieszkania. Wówczas Bursa wystawia fakturę obciążającą ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania wychowanka.