Aktualności

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków, Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Charakterystyka programu:

Cel główny: Poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych oraz poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami i opiekunami.

Adresaci programu:
 • Program w części szkoleniowej dotyczy dyrektorów, intendentek, kucharek, pomocy kuchennych gdańskich placówek oświatowych.

 • Część informacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów (aplikacja mobilna JEMY ZDROWO oraz jemyzdrowo.edu.pl ).

Z dniem 01.09.2017 roku Bursa Gdańska przystąpiła do Programu „Gdańsk-jeMY zdrowo”.
Pracownicy naszej placówki uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach skierowanych do dyrektorów, intendentów i kucharek, pomocy kuchennych .

**********


UWAGA!

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYŻYWIENIA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż za zgodą organu prowadzącego Bursę Gdańską, tj. Miasta Gdańska od 1 lutego 2018 roku dzienna stawka żywieniowa w Bursie wynosić będzie 18 zł. Konieczność podniesienia opłaty za wyżywienie o 2 zł spowodowana jest dużym wzrostem cen żywności.
Jednocześnie przypominam, iż w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny możecie Państwo starać się o dofinansowanie do posiłków w ośrodkach pomocy społecznej realizujących rządowy program ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, który przewiduje wyższe kryteria do uzyskania pomocy od określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wówczas dany OPS podpisuje umowę z Bursą. Ponadto w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, po spełnieniu określonych kryteriów, dyrektor Bursy może zwolnić wychowanka częściowo lub całkowicie z opłat. W sytuacji, kiedy nie mogą Państwo skorzystać z wymienionych ulg - zapraszam do osobistego kontaktu.


Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********


Szanowni Wychowankowie, Szanowni Rodzice

Informuję, że 18.09.2017 r. – po upływie terminu przekazania Bursie przez Inwestora: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska budynku na ul. Wyzwolenia 49 – wystąpiłam do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie i wpisanie do rejestru zakładów, podlegających kontroli Sanepidu, kompleksu żywieniowego w tym budynku, jak również w budynku na ul. Piramowicza, z którego docelowo mają być dowożone posiłki. Bez tej decyzji Sanepidu nie można rozpocząć użytkowania pomieszczeń kuchennych.
W wyniku kontroli dokonanej w dn. 16 października 2017 r. stwierdzono nieprawidłowość w zaprojektowaniu instalacji sanitarno – wyciągowej, polegającą na niewłaściwej kolejności włączania we wspólny system wentylacji pomieszczeń o różnych wymaganiach sanitarno – zdrowotnych. Tak więc kuchnia nie funkcjonuje z przyczyn niezależnych od Bursy Gdańskiej.
17 października 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeprowadzonej kontroli uznał jednak, iż nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy i przekazał ją Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, który wyznaczył kontrolę w dniu 27 października.
Do momentu uruchomienia kuchni na ul. Wyzwolenia wychowankowie mogą korzystać z obiadów w nieodległym budynku Bursy Gdańskiej na ul. Piramowicza.

**********


UWAGA

1 listopada 2017 r. dyżur pełnią:
Bursa Gdańska w budynku na ul. Wyzwolenia 49
Bursa Gdańska w budynku na ul. Piramowicza 1/2


**********


Jeden Gdańsk – różni my! Oto nowa kampania społeczna @Miasto Gdańsk, pokazująca, jak jedno miasto łączy różne kultury, tradycje
i perspektywy. Wspólnie twórzmy miasto otwarte i wrażliwe na potrzeby różnych osób marginalizowanych: seniorów, imigrantów, niepełnosprawnych, LGBT oraz reprezentujących mniejszości religijne.

Śledźcie @Łączy nas Gdańsk, na którym znajdziecie inicjatywy i ludzi, którzy udowadniają, że w dobie podziałów można z powodzeniem szukać tego, co łączy. Więcej dowiecie się także na stronie: www.laczynasgdansk.pl/

**********


List Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza do rodziców


**********


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi 26 czerwca 2017.

I. Dzień otwarty i inne działania placówek
W instytucjach, podmiotach leczniczych i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień, oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami, podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m. in.:

 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (www.gcpu.pl),
 • W tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani).

 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” (www.mrowisko.org.pl),
 • W tym dniu w godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45 i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9 , zapraszają na dzień otwarty.
  W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani w program „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej.
  W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku ustawiony zostanie „Kontakt bus”. Tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

 • Poradnia Stowarzyszenia „Monar” (www.monar.org/placowka/stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-gdansku/),
  Gdańsk, ul. Srebrniki 9, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89.

  W tym dniu planowany jest dodatkowo dyżur prawnika w godzinach 17.00-19.00 oraz otwarta grupa dla rodzin osób u zależnionych lub będących w grupie ryzyka, na którą specjaliści zapraszają w godzinach 17.00- 19.00. Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo - warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.

 • Rodzinna Poradnia NZOZ „Monar”,
 • Gdańsk, ul. Agrarna 2, w godz. 8.00-14.00 będzie 20 czerwca bezpłatnie przyjmować osoby zainteresowane na konsultacje do Poradni, tel. 505-607-440

 • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, (www.profilaktykaspoleczna.pl),
  Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19, tel: 733 522 773
W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących w następujących placówkach:

II Materiały informacyjne zbierające informację o wydarzeniach w dniu 26.06 br. oraz działaniach podejmowanych przez placówki pomocowe będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w „Kontakt busie”, jak również na stronach: Miasta Gdańska, GCPU i części partnerów uczestniczących
w wydarzeniu.

III Działania medialne, m. in. audycje tematyczne Radio Gdańsk, Radio Plus.

Osoby do kontaktu:
Anna Baranowska (GCPU) - tel. 669-979-206, a.baranowska@gcpu.pl
Monika Piotrzkowska-Dziamska ( GCPU) - tel. 502-430-652, m.piotrzkowska@gcpu.pl

**********


Szanowni rodzice, mieszkańcy Bursy i osoby ubiegające się o miejsce
w roku szkolnym 2017/2018.

W trosce o podniesienie standardu i bezpieczeństwa w Bursie Gdańskiej oraz zwiększenie liczby miejsc trwają prace budowlane w budynku Bursy na ul. Wyzwolenia, oraz w budynku na ul. Piramowicza. Termin ich zakończenia może ulec przesunięciu. Wówczas nowo przyjęci wychowankowie będą mogli zamieszkać w Bursie Gdańskiej w późniejszym terminie, natomiast wychowankom kontynuującym naukę w roku szkolnym 2017/2018 wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostanie zagwarantowane zakwaterowanie w innych gdańskich placówkach zapewniających młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania całodobową opiekę i wychowanie. Inwestor - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska dokłada wszelkich starań, aby młodzież mogła zamieszkać w obu budynkach wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Proszę pozostawać z nami w kontakcie.


Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********


11 marca 2017 r. uczestniczyliśmy w dniach otwartych Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Morskich, Zespołu Szkół Energetycznych, Państwowych Szkół Budownictwa – wspierając bardzo dobre gdańskie szkoły zawodowe. Dzięki istnieniu Bursy przyciągają one najlepszych uczniów spoza Gdańska, którzy potem uczą się tu i pracują. Dzięki dogodnym warunkom pobytu, w tym niskiej odpłatności, młodzi niezamożni ludzie z mniejszych miast i miejscowości mają możliwość zdobyć zawód i rozwijać swoje pasje.
**********
**********


BUDŻET OBYWATELSKI GDAŃSK 2018


**********


Nasza placówka realizuje wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem
Program o nazwie "Żółty Talerz", w ramach którego dożywianiu zostanie objętych ogółem 1250 dzieci.


**********


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


**********


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska


**********
**********


Bursa Gdańska współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7


**********